Projekt EU50282 “PlantValor taimse tooraine väärindamise alase teaduskoostöö ja innovatsioonivõimekuse tõstmine”

Projekti periood 01.11.2015-31.12.2019

Projekti kogueelarve 823 455 eurot, millest Eesti Maaülikooli omafinantseering on 123 518 eurot ja 

toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist 699 937 eurot

Projekti juht Aret Vooremäe

Projekti eesmärk: 

PlantValor taimse tooraine väärindamise alase teaduskoostöö ja innovatsioonivõimekuse tõstmise  projekti raames jätkatakse aastatel 2010-2015 rajatud teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse väljaarendamist ja käivitamist.

Selleks otimeeritakse ja valideeritakse keskuses 2015. aasta lõpuks sisustatud kaasaegsete  laborite olulisemad analüüsimetoodikad ning tehnoloogilised protsessid ja juurutatakse laborite  kvaliteedisüsteem. Valdkondliku teabe efektiivseks koondamiseks ning koostöö arendamiseks luuakse  info haldamise süsteem, algatatakse ning osaletakse aktiivselt koostöövõrgustiku teadustegevuses.  

Kompetentsikeskuse PlantValor laborite kvaliteedisüsteemi juurutamine, taimses tooraines sisalduvate
bioaktiivsete ühendite alase teadusuuringu läbiviimine ja infohaldussüsteemi väljatöötamine loob
eeldused keskuse osalemiseks kõrgetasemelistes teaduskoostööprojektides.
Projekt aitab kaasa majandusaktiivsuse, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasvule taimse
tooraine töötlejate sektoris kogu Eestis, sealhulgas väljaspool Harju ja Tartu maakonda, kuna
teaduskoostöö võimekuse suurendamine ja valdkondliku koostöövõrgustiku arendamine koondab
taimses tooraines sisalduvate bioaktiivsete ühendite alast tippkompetentsi ja võimaldab koostöös teha
kõrgetasemelist teadustööd, mis omakorda loob väga head eeldused kõrge lisandväärtusega toodete
tootmiseks kohalikust taimsest toorainest, võimaldab ressursse täielikult väärindada ja tagab seeläbi
säästliku kasutamise.

Lepingulised koostööpartnerid:

  • Elujõud OÜ
  • Mulgi Vallavalitsus
  • MK Loodusravi OÜ